News

ผู้บริหาร ราชมงคลพระนคร เข้าพบหารือเอกอัครราชทูตภูฏานฯ ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ดร.วราพร ทองจีน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา นางสาวมัลลิกา วีระสัย รักษาราชการแทนกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เดินทางเข้าพบ H.E. Mr. Kinzang Dorji เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เพื่อเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ROYAL INSTITUTE OF MANAGEMENT, BHUTAN ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถแก่บุคลากรราชอาณาจักรภูฏานต่อไป ณ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย

พุทธชาติ/ข่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter