News

ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จอมทอง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ราชมงคลพระนครพร้อมด้วย อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และผศ.เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ หัวหน้างานสื่อสารองค์การ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านสวน แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จอมทอง โดยพื้นที่ดังกล่าวได้รับการบริจาคที่ดินจากคุณปนัดดา สุวรรณานนท์ เพื่ออนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และนำมาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.พระนคร และร่วมกับบริษัท ปตท. ทำโครงการศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง จากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุน และมีความยินดีที่มหาวิทยาลัยจะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่สวนมะพร้าว มีต้นลิ้นจี่เก่าแก่ เห็นควรที่จะร่วมกันอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter