News

ราชมงคลพระนคร พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชางานด้านสารบรรณ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 8 -9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง BIG DATA ชั้น 4 อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ศูนย์ทเวศร์ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของราชมงคลพระนครเข้าร่วม จำนวน 70 คน

การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเริ่มใช้ในเดือนเมษายน 2567 รวมทั้งความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารและธุรการ การเขียนหนังสือราชการ การจัดทำรายงานการประชุม และสามารถนำกระบวนการทำงานที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในงาน สารบรรณต่อไป

ทั้งนี้มีกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “การรับ-ส่งหนังสือราชการ ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์” มีคุณวรรณภา แซ่ด่าง และคุณธัญญาพร ทองแก้ว เป็นวิทยากร และการบรรยายเรื่อง “สาระน่ารู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารและธุรการ” มีคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นวิทยากร รวมทั้งการบรรยายเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ การจัดทำรายงานการประชุม” มี ผศ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นวิทยากร

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter