News

ราชมงคลพระนคร หารือ ม.นานาชาติจีหลิน ในการรับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร 3+1

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และทีมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมหารือ รศ.ดร.ธีรารัตน์ จับใจนาย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (ภาควิชาภาษาไทย) ที่ปรึกษาอาวุโสของฝ่ายต่างประเทศ และ Miss Su Wei หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยนานาชาติจีหลิน (Jilin International Studies University) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาต่อที่ราชมงคลพระนคร ด้านการเรียนการสอนหลักสูตร (3+1) สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ รวมถึงหารือเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) และบันทึกความร่วมมือ (MOA) การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร งานวิจัย การฝึกวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนระยะสั้น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างประสบการณ์ในต่างแดนให้นักศึกษาจีน-ไทย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจีหลิน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนักศึกษามีความต้องการเรียนสามภาษา และต้องการเปิดรับวัฒนธรรมในต่างแดนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงสอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่จะทำการเปิดการเรียนการสอน ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (International College) ที่พร้อมเปิดรับนักศึกษาต่างชาติของทุกคณะ ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรที่พร้อมสำหรับการรับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 9 หลักสูตร จาก 5 คณะ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในด้านสถานที่ ในการรองรับนักศึกษาต่างชาติ มีความพร้อมในด้านผู้สอน และจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ และมีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ในสาขาที่เชี่ยวชาญให้มีความเป็นสากลต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter