News

ต้อนรับคณะกรรมาธิการสาธารณสุข เยี่ยมชมโรงปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงปลูกพืชกัญชาที่ได้รับรองมาตรฐานการปลูก การเก็บเกี่ยว และแปรรูปเบื้องต้นของพืชกัญชาทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (Good Agricultural and Collection Practices: GACP) และร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทั้งระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ โดยมีผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.ไพศาล การถาง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหัวหน้าวิจัยโครงการดังกล่าว นำพาเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter