News

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและจัดการ จัดประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 (The 9th Rajamangala Manufacturing & Management Technology Conference 2024) RMTC 2024 ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสู่การยั่งยืนในอุตสาหกรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธี และรศ.ดร.อนินท์ มีมนต์ นายกสมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ (RNMT) กล่าวต้อนรับ

สำหรับแนวคิดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสู่การยั่งยืนในอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสุดท้ายมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในทุก ๆ มิติมีความเชื่อมโยงที่สำคัญกับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งการจัดงานดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่าง ๆ การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางด้านวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย โดยปีนี้มีผลงานวิจัยส่งเข้าร่วมกว่า 188 ผลงาน นอกจากนี้ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของเทคโนโลยีการผลิตโลหะต่อเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดย รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ (อย่างยั่งยืน) วัสดุนาโนจากแร่ไทยและเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กในน้ำ” โดย รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter