News

ราชมงคลพระนคร จับมือ สพฐ. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนตามมาตรฐาน CEFR

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ในโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียน ตามกรอบมาตรฐาน The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครู ในการส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบ CEFR ซึ่งมีเป้าหมายเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จำนวน 901 โรงเรียน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน ถือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนสู่ระดับสากล ตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และนโยบายด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับริบทและความต้องการในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter