News

ราชมงคลพระนคร จัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยมีทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิจัย และนางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตัวแทนผู้วิจัยเข้าร่วมรับเสด็จด้วย

ทั้งนี้ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมของหน่วยงานในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ สาธิต ชิม ชม และจำหน่าย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี เพื่อสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” ซึ่งเป็นการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ในการลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model ซึ่งได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงงานในโครงการวิจัย การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเส้นใยป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้กลุ่มของ “นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม” โดย ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์และ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter