Newsวิศวกรรมศาสตร์

งานประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงานประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยมี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักวิจัยได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานวิจัยของตนเอง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้สร้างเวทีการแสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งถือเป็นการผลักดันการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้นักศึกษาหรืออาจารย์ได้ผลิตผลงานวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยุค new normal" โดย คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี และหัวข้อเรื่อง "ความสำคัญของ 5G กับเทคโนโลยี 4.0" โดย ดร.เทอดพงษ์ แดงสี เป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter