News

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “RMUTP Young Generation”

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (The Best and The Bright Student-RMUTP Young Generation) จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านกระบวนการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จต่อไป

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ร่วมฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะให้นักศึกษา ได้แก่ ทักษะทางภาษา ทักษะทางเทคโนโลยี และทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ประกอบด้วย 1. หัวข้อ “Microsoft Office เพื่อการทำงาน” อาทิ ทักษะการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรมพื้นฐานชอง Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) วิทยากรโดย คุณกรวินท์ วินิชาคม และคุณจิรายุ ศิริชู 2.หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี” อาทิ การปรับทัศนคติให้เป็นบวกในการสร้างบุคลิกภาพที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เทคนิคการแต่งกายให้เหมาะสมอย่างมืออาชีพ เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรโดย คุณโศภิตา คุณฉงวน คุณณัฐพงวษ์ คัดทะจันทร์ คุณจรรญพร ปาหลา คุณวุฒิ สุพงษ์ 3.หัวข้อ “การบริหารจัดการตนเอง” อาทิ เทคนิคการจัดการอารมณ์และความเครียด ความคิดเชิงบวก การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ และการสร้างแรงงจูงใจให้ตนเอง วิทยากรโดย ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา นายณัฐวุฒิ ดิษกร 4.หัวข้อ “The Power Of Public Speaking” อาทิ เทคนิคการพูดและการพูดสร้างเสน่ห์ Improvisation Skills, Social -Business Communication, Speech Arrangement วิทยากรโดย ดร.ดารณี ธัญญศิริ ดร.ภารวี ศรีกาญจน์ อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ 5.หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล” อาทิ สิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบต่อการกระทำในพื้นที่สาธารณะยุคดิจิทัล และชีวิตในโลกยุคใหม่ และการอยู่ร่วมกับ AI อย่างรู้เท่าทัน วิทยากรโดย คุณสุดวีระ ชินจรัสศรี คุณสุทธิศักดิ์ สุขสำราญ คณุเตชิต รื่นธนากูล คุณธนาชัย จันทร และ 6. หัวข้อ “English Preparation” อาทิ มุมมองการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละสายอาชีพ เทคนิคการสร้างความมั่นใจและมีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะะการออกเสียงและฟังภาษาอังกฤษอย่างเจ้าของภาษา การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นและเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม วิทยากรโดย คุณพิชามญขุ์ ปาละธนิต

อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการมุ่งส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที่เช้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยการฝึกอบรมมีทั้งส่วนที่จะเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณลักษณะของนักศึกษา รวมทั้งปรับทัศนคติแนวคิดของคนรุ่นใหม่ให้เกิดการสร้างสรรค์ และยังส่งผลดีแก่มหาวิทยาลัยในการพัฒนางานกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานอีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter