News

ราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ มพรส.

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (มพรส.) และคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการศึกษาในระดับสากล เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างโครงการพันธมิตรทางการศึกษานานาชาติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสากลต่อไป ณ ห้องประชุมบัวม่วง ชั้น 4 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter