News

ราชมงคลพระนคร จับมือ ส.อ.ท. สร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรรูปแบบใหม่แห่งแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมลงนามความร่วมมือใน “โครงการต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และบ่มเพาะแนวทางเกษตรกรรมรูปแบบใหม่(Smart Agriculture Industry (SAI) in Bangkok)” โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ นายเกรียงไกร เธียรนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการ รวมถึงด้านพื้นที่สำหรับจัดตั้งโครงการ
โดยราชมงคลพระนครจะสนับสนุนบุคลากร ข้อมูลวิชาการและนวัตกรรมและการร่วมใช้ประโยชน์พื้นที่ในเชิงวิชาการและบริการสังคมซึ่งเป็นการทำการเกษตรโดยใช้ความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ เป็นตัวกำหนดการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะปลูก และแปรรูป ให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดการขยายผลและการประยุกต์ใช้ศูนย์การเรียนรู้ไปยังเกษตรกรในภูมิภาค โดยเฉพาะสมาชิกส.อ.ท. ที่อยู่ใน 5 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสร้างกลไกการทำงานระหว่างเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม รัฐ สถาบันการวิจัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่การผลิตที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง ตามแนวคิด BCGให้ธุรกิจทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน นำไปสู่ความยั่งยืน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter