News

ราชมงคลพระนคร เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้บุคลากร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้องเรียนสถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีศักยภาพในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล และมีความพร้อมในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานในอนาคต โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกว่า 30 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Alvin Espiritu Bersamin อาจารย์ประจำสถาบันภาษา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย เช่น Introducing yourself and other people, Discussing past events and experiences, Understanding different kinds of negotiation เป็นต้น

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter