News

ราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปี 2567”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองกลาง จัดโครงการอบรม “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปี 2567 (Professional Driver Development Course)” โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการใช้รถยนต์ รวมถึงปรับทัศนคติในการขับขี่ที่ถูกต้อง และเสริมสร้างสมรรถนะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการในการขับรถอย่างปลอดภัยตามกฎหมายและระเบียบการจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอภิรัติ คำสายพรม และทีมงานจาก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การให้บริการที่สร้างความประทับใจกับผู้รับบริการ (Service Mind) ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยบนท้องถนน การตรวจเช็ครถยนต์ด้วยตนเอง และเทคนิคการซ่อมบำรุงรถยนต์เบื้องต้น การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติทดสอบการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อประเมินค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองต่อการตัดสินใจระหว่างตาและเท้า โดยเครื่อง Digital reaction time Test ซึ่งมีพนักงานขับรถยนต์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter