News

ราชมงคลพระนคร จัดเสริมทักษะโมชั่นกราฟิก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้าง Motion Graphic โดยมีผศ. ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลที่สนใจ ได้เรียนรู้กระบวนการสร้าง Motion Graphic ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนและการทำงานได้ในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสถาพร วิสาขศาสตร์ เจ้าของเพจ Digital Marketing เป็นผู้บรรยาย หัวข้อหลักการทำงานของ Canva Program และเครื่องมือต่าง ๆ หัวข้อขั้นตอนการสร้าง Infographic หัวข้อการนำเสนอด้วย Infographic และนำเสนอด้วยภาพ ฯลฯ ณ ห้อง Learning space ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter