News

ราชมงคลพระนคร ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากในงานพระนครคีรี จ.เพชรบุรี

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการและการนำเสนอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในงานพระนครคีรี –เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 เยือนถิ่นเมืองพริบพรี สดุดีจอมราชัน แดนสร้างสรรค์อาหารไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 26 มีนาคม 2566 ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (ร.4) จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรีและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานโครงการ U2T หรือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ทำในจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนการสาธิตทำวุ้นจากน้ำตาลโตนด การจัดแสดงผลงานนักศึกษา อาทิ แผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยวตำบลท่าราบเทศบาลเมืองเพชรบุรี 7 วัดเจ็ดอาหาร 77 ศาลเจ้าและ 8 ร้านอาหารในตำนานที่ต้องชิม

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter