News

ราชมงคลพระนคร จับมือ ผู้ว่าฯ เพชรบุรี พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเมืองเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก กับ นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นและใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี อันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของประเทศ โดยการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมพัฒนาเป็น ผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ในอนาคตต่อไป

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ กับจังหวัดเพชรบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรม ดังนั้นการร่วมมือกันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้นำชุมชน สมาชิกชุมชน เยาวชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการธุรกิจ และขยายโอกาสด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน สำหรับพัฒนาต่อยอดการผลิต การบริการ การท่องเที่ยว การตลาด การประชาสัมพันธ์ ให้ครบวงจรมากที่สุด
ด้าน นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาคือการเพิ่มความเติมเต็มในด้านศาสตร์องค์ความรู้ ที่จะมาช่วยเพิ่มพูนศักยภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างยิ่ง โดยองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เป็นสากลจะยิ่งช่วยการเติมเต็มได้อย่างมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของทุนทรัพยากรในพื้นที่สู่การท่องเที่ยว เสริมฐานความเป็นเมืองน่ากิน น่าอยู่ น่าเที่ยว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter