News

ราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับ สอป. พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได้ร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1/2566 (Thailand Defense Industry and Security Technology Exhibition 2023) – TDIS ณ อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5 HD) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) โดยมีพลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคม สอป.เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ต่อยอดความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงประชาสัมพันธ์ศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสู่สาธารณะ เป็นงานความร่วมมือที่จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนความสามัคคี และความรักชาติ โดยคนไทย เพื่อคนไทย อย่างแท้จริง

ทั้งนี้สมาคม สอป.มีบริษัทผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการร่วมจัดงานและออกบูธจัดแสดงกว่า 55 บริษัทจาก 12 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศ ปฏิบัติการในอวกาศ กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานฉลาด ปฏิบัติการในอากาศและขอบโลก กลุ่มอุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมทางทะเล ปฏิบัติการผิวน้ำและใต้น้ำ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทางทหาร กลุ่มอุตสาหกรรมความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งดำเนินงานและร่วมปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนนโยบาย บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ New S - Curve ที่ 11 ส่งเสริมผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงต่อยอดสู่การเป็นผู้ค้าหลักที่มีศักยภาพในตลาดการค้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระดับสากล

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า ราชมงคลพระนคร เป็นอีกหนึ่งองค์กรภาครัฐที่ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า สร้างรากฐานแห่งความมั่นคง ปลอดภัยอันที่จะเกิดความยั่งยืนแก่ประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านบุคลากรทางวิชาการในการให้ความร่วมมือ นำงานวิจัยยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ และระบบป้องกันรักษาความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ทันสมัยและมีศักยภาพสู่การเป็นผู้นำในการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนใหญ่แห่งอาเซียนในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter