News

มทร.พระนคร อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวรายงานพร้อมต้อนรับทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสามเสน นำโดย นายสมเจน ชูทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ นายฤทธิ์เดช กิจขยัน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้านการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงเบื้องต้น วิธีการดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงชนิดต่าง ๆ การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย (CPR) และการฝึกปฏิบัติการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) โดยวิทยากรนายพงศทร ปัตเต และนายกิติศักดิ์ ไว้งามเสมอ จากบริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 273 คน ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

ทั้งนี้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เกิดความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติติงาน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคุ้นเคย และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ โดยมีความเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในการร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter