News

มทร.พระนคร จับมือ บ.ครูเสือเซฟตี้เทรนนิ่งฯ สนับสนุนการพัฒนาวิจัยนวัตกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับนายพนมกรณ์ แสงอรุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครูเสือเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และนายชูชาติ พิมพ์กา นายกสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นสักขีพยายานในการลงนาม ณ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ตลอดจนการบริการวิชาการโดยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยแก่ท้องถิ่นและสังคมให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รวมไปถึงความร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา การใช้ทรัพยากรร่วมกัน อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนางานบรรลุเป้าหมาย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter