News

ราชมงคลพระนคร ผุดหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น ปั้นมหาบัณฑิต พัฒนานวัตกรรมงานวิจัยสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้คาดการณ์ว่าอาชีพจำนวนมากในปัจจุบันจะเริ่มถูกปรับเปลี่ยน อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยทั่วโลกมีความต้องการพัฒนาทักษะใหม่ให้กับบุคลากรที่ทำงาน (Reskill) และเพิ่มเติมทักษะในความเชี่ยวชาญเดิม (Upskill) ให้กับบุคลากรในระบบการทำงานกว่า 1,000 ล้านคนภายในปี ค.ศ.2030  แต่ในระยะอันใกล้นี้ทักษะที่ใช้สำหรับการทำงานในปัจจุบันจะต้องถูกปรับเปลี่ยน โดยอาชีพที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงจะกระจุกตัวอยู่แค่บางกลุ่มเท่านั้น เช่น AI , Cloud Computing, Product design & Development เป็นต้น เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตได้พัฒนาระบบสู่ Smart Factory โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทั้งสิ้น หนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคืออุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยที่เปลี่ยนไป

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีความได้เปรียบตลาดอื่นอาเซียนในเรื่องคุณภาพสินค้า ความประณีต  แต่เสียเปรียบเวียดนามด้านโรงทอ ฟอกย้อม และค่าแรงที่ถูกกว่า ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยย้ายฐานการผลิตออกจากไทย ส่วนมาเลเซีย รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมไฮเทค-เทคโนโลยี มากกว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท เทคโนโลยีมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า สถาบันการศึกษาไทยที่ผลิตบุคคลากรที่มีความสามารถในด้านสิ่งทอ และผลิตดีไซเนอร์มีจำนวนมาก และสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองมากขึ้น รวมถึงสร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมลดน้อยลง อีกทั้งค่าแรงที่สูง “ดังนั้นมองว่าหากจะหาทางรอดให้ทุกฝ่าย รัฐบาลไทยจะต้องพยายามส่งเสริมและรักษาจุดแข็ง พร้อมสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอให้มากขึ้น ด้วยประเทศไทยมีอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร มีทำเลที่ตั้งดี สะดวกแก่การเคลื่อนย้ายสินค้าจึงเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของอาเซียน  ส่วนด้านอุตสาหกรรมเอง จะยั่งยืนได้ในปัจจุบัน ต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ และผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก  และด้าน สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ต้องมีหน้าที่ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ และการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูง โดยเฉพาะการผลิตนักวิจัย และนักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนงาน รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ   ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของด้านเทคโนโลยีการผลิต”

ดร.รัตนพล  กล่าวอีกว่า  ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์กระแสความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสิ่งทอข้างต้น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ หลักสูตร 2 ปี (เรียนเฉพาะวันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์) ในหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น (ทล.ม. เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น)  หรือ Master of  Technology (Textile, Clothing and Fashion Technology)  โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นแบบแผน ก (วิทยานิพนธ์) และแบบแผน ข (การค้นคว้าอิสระ)  ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต                   ที่มีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ ผลิตผลงานวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ ภายใต้การสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรม และการวางแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เนื้อหาการสอนมีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานผู้ใช้บัณฑิต

ด้าน ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท กล่าวว่า มหาวิทยาลัยคาดว่าจะมุ่งสร้างให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  เพื่อพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางอุตสาหกรรมที่ผันผวน ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ วิธีการทำงาน โดยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารจัดการรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ Supply Chain โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้บริหารงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ นักออกแบบระบบการผลิตงาน หรือนักเทคโนโลยีด้านสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น“มหาวิทยาลัยเต็มพร้อมด้วยทรัพยากรการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาทิ ห้องเรียน ห้องทำวิจัย ห้องประชุม เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการทำวิจัย ห้องสมุดดิจิทัลอัตโนมัติ การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และ Wi-Fi ที่เพียงพอต่อการสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้และการค้นคว้าวิจัย   ทั้งนี้กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤษภาคม 2566  สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่  https://www.facebook.com/profile.php?id=100086734999468  สมัครผ่านเว็บไซต์ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  สอบถามได้โดยตรงที่ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์   โทร. 08 7484 3723   ผศ.ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์   โทร 08 6992 3305 และ ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ โทร 09 9154 5355” ดร.เกษม กล่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter