News

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จัดอบรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.กาญจนบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผศ. เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ RMUTP SANDBOX ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ โครงการเลี้ยงผึ้งป้องกันช้างป่า บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี จัดโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) ภายในงานจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาและแปรรูปเครื่องสำอางจากวัตถุดิบในชุมชนท้องถิ่น วิทยากรโดย ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช หัวข้อการสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ และ ดร.ศุภชัย หิรัญศุภโชติ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวข้อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในยุควิถีใหม่ (New Normal) วิทยากรโดย นายวัชรพล สุนนทราช ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้โครงการ RMUTP SANDBOX มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น ตอบสนองต่อผู้บริโภค เพื่อให้กับผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดธุรกิจ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางการค้าแก่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ประกอบการในชุมชน เข้าร่วมโครงการกว่า 20 คน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter