News

แสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ราชมงคลพระนคร ในพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปี 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี พลโท ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตร จำนวน 1,765 คน
ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ มีโอวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตน ความตอนหนึ่งว่า "ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่บัณฑิตได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษา เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานแล้ว บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้บริบูรณ์ ทั้งในด้านอาชีพการงาน ในด้านเกียรติคุณความดี และในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมประเทศชาติ หากบัณฑิต จะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ทั้งตั้งใจพยายามปฏิบัติให้ได้จริงแล้ว แต่ละคนก็จะสามารถบรรลุถึงความสำเร็จได้ในที่สุด และจะได้รับการยอมรับยกย่อง ว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยฐานะอย่างแท้จริง"

ภาพพิธีมอบปริญญาบัตร คลิก

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter