Newsการมีส่วนร่วม

ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือกับบริษัทเฟสต้า จำกัด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr.Volker Schmid ตำแหน่ง Director Asia Pacific, FESTO DIDACTIC SE ในโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครและบริษัทเฟสต้า จำกัด เพื่อพัฒนาการศึกษา บุคลากร อาจารย์และนักศึกษาของ มทร. พระนคร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการให้มีขีดความสามารถในการบริการฝึกอบรมเทคโนโลยีระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก หรือในด้านการสร้าง และพัฒนาบุคลากรทางสายวิชาการให้มีความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถ ทักษะพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้นักศึกษาและวิศวกรจากโรงงานอุตสาหกรรมสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมต่อไป ตลอดจนยกระดับห้องปฏิบัติการมทร.พระนครให้พัฒนาด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ทันสมัยกับปัจจุบันในการบริการด้านการฝึกอบรม ด้านงานวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้กับสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ หลักสูตรปริญญาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter