News

เพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่ 4 ศูนย์ รอบรั้วมทร.พระนคร

ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ในหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เพื่อให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงควันจากบุหรี่ ซึ่งจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ และลดจำนวนผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 กำหนดให้ยาสูบ พ.ศ.2560 หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มาตรา 41 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งบริเวณภายนอกมหาวิทยาลัย นับระยะ 5 เมตร จากทางเข้าออกมหาวิทยาลัย เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดฯ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายกำหนดให้ทั้ง 4 ศูนย์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช และศูนย์พระนครเหนือ จัดพื้นที่เขตสูบบุหรี่นอกอาคาร ตลอดจนติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ภายในอาคาร สำนักงาน และบริเวณอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ตามที่กฎหมายกำหนด และหมั่นให้เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เลิกบุหรี่ เช่น
กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมให้เห็นโทษของบุหรี่ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษของการสูบบุหรี่ ถือเป็นอีกก้าวในการลดพื้นที่ของผู้สูบบุหรี่ให้แคบลงไปอีก เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ “นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่อย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬา หรือการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ตลอดจนระบบทรานสคริปกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจการทำกิจกรรมแทนการสูบบุหรี่” ดร.คมพันธ์กล่าวทิ้งท้าย

ศูนย์เทเวศร์

ศูนย์โชติเวช

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter