Newsการมีส่วนร่วม

ร่วมยกระดับมาตรฐานพัฒนาอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคกับ 6 หน่วยงาน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแถลงความร่วมมือ ยกระดับมาตรฐานพัฒนาอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค ให้เป็นที่รองรับของตลาดร่วมกับผู้บริหาร 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมขนส่งทางบก สถาบันอาหาร สถาบันยานยนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เพื่อร่วมกันจัดทำขอบเขตมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยทั้ง คน ครัว รถ และตลาด สำหรับให้ผู้ประกอบการนำไปปรับใช้ในธุรกิจฟู้ดทรัคได้อย่างเหมาะสม วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  ณ อาคารต้นกล้าแกลลอลี่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม อาคารส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไทย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter