Newsการมีส่วนร่วม

คหกรรมศาสตร์ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะด้าน-การพัฒนาเมนูใหม่ ภายใต้กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค และการให้คำปรึกษาธุรกิจ Food Truck ด้านกลุ่มอาหารคาว อาหารหวาน และเครื่องดื่มโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิตอุปฐาก อ.จิราภัทร โอทอง และ อ.กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter