Newsการมีส่วนร่วมสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ราชมงคลพระนคร จับมือ อินเด็กซ์ หวังปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กับ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณอาพร กาศลังกา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทน สร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าฝึกสหกิจศึกษา ในการฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษายุคประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยประเทศนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter