รับสมัครนักศึกษา

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาและประกาศผล ปริญญาตรี และ ปรับวุฒิ วศ.บ.

TCAS

ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61 ถึง
10 มิ.ย. 62

ปรับวุฒิ วศ.บ.

ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61 ถึง
30 เม.ย. 62

รับตรง , โควตา

ตั้งแต่ 15 ม.ค. 62 ถึง
30 เม.ย. 62

โควตา

รอบที่ 3
วันที่ 15 ม.ค. 62 - 30 เม.ย. 62

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาและประกาศผล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับตรง

ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61 ถึง
18 มี.ค. 62

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาและประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 61 ถึง
21 พ.ค. 62

ปริญญาเอก

ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 61 ถึง
21 พ.ค. 62