Newsเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563 ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเผยแพร่ศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผ่านนิทรรศการแสดงผลงาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายโดย คุณเวชยันต์ สุวรรณลพ ผู้ทำ CG จากซีรี่ย์เรื่องรักฉุดใจนายฉุกเฉิน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter