News

ราชมงคลพระนคร เปิดโควตารับนศ.ผู้พิการ ต่อป.ตรี หนุนการศึกษาที่เท่าเทียมในสังคม

จากสถิติรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับการศึกษา 1,533,159 คน ระดับชั้นประถมศึกษาอยู่ที่ 1,249,795 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 169,606 คน ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 35,085 คน ไม่ระบุการศึกษา 24,402 คน และอุดมศึกษา 21,220 คน จากสถิติดังกล่าวชี้ว่า คนพิการส่วนใหญ่เข้าถึงการศึกษาได้เป็นจำนวนน้อยตามลำดับ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยแวดล้อมในครอบครัว และสถานะทางการเงินที่มีส่วนทำให้คนกลุ่มนี้ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษา

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร มีความมุ่งหมายสนับสนุนให้เด็กทุกคน เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้พิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิในการเข้าระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับคนธรรมดาทั่วไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาพิการ) ประเภทโควตา รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน ได้แก่ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการเคลื่อนไหว และออทิสติก ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ โดยผู้สมัครต้องสำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือตามที่คณะกำหนด ซึ่งเป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความประพฤติเรียบร้อย

ผศ.สหรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับคณะที่เปิดสอน ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเครื่องกล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขาการเงิน สาขาการตลาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-ออกแบบแฟชั่น สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-ออกแบบผลิตภัณฑ์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

“อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนอกจากจะเปิดโอกาสแก่ผู้พิการได้เข้าถึงระบบการศึกษาที่เท่าเทียบ และยังให้ความสำคัญในด้านการเรียนการสอน  ร่วมถึงการจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ทั้งการเรียน การให้คำปรึกษา พร้อมปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น ลิฟต์โดยสาร ทางลาดในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.rmutp.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6636 , 6302-9  ผศ.สหรัตน์กล่าว

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter