News

ราชมงคลพระนคร จัดงานนัดพบสถานประกอบการ เตรียมพร้อมบัณฑิตมีงานทำ (RMUTP JOB FAIR 2020)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 “RMUTP JOB FAIR 2020” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู่โลกอาชีพ และได้เรียนรู้กระบวนการรับสมัครงาน การเข้าสัมภาษณ์งาน รวมถึงศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ทั้งนี้ภายในงานมีบูธจากสถานประกอบการชั้นนำกว่า 60 บริษัท ร่วมเปิดรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานกว่า 1,000 ตำแหน่ง รวมถึงการบริการให้ความรู้ในเรื่องโลกแห่งอาชีพ การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ นิทรรศการตำแหน่งงานว่าง สมัครงานออนไลน์กับกรมการจัดหางาน บริการให้คำปรึกษาและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ บริการให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ SMEs เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ชีวิตจริงในการทำงาน โดยคุณชัญญา เกื้อวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจบริหารงานบุคคล บริษัทบิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) และเรื่อง สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน โดยทีมวิทยากรจากบริษัท ทรู ทัช จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน อีกทั้งยังมีการสาธิตการฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพเสริมให้กับนักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ ประกอบด้วย การผสมเครื่องดื่มม็อกเทล และค็อกเทล จากคณะศิลปศาสตร์ กระเป๋าลวดลายผัก จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น การจุ่มสีโทรศัพท์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การทำสลัดโรลและน้ำสลัดครีม จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter