News

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมให้ความรู้ การคุ้มครองผู้บริโภคแก่คณาจารย์และนักศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิที่ผู้บริโภคพึงทราบและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทราบถึงสิทธิของผู้บริโภค แนวทางและข้อปฏิบัติในการรักษาสิทธิผู้บริโภคของตนเอง เพื่อมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถปกป้องสิทธิของตนเอง หรือแนะนำผู้อื่นให้ได้รับทราบข้อมูลของการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างถูกต้อง

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ คุณประกิจ โสมวิเศษ  คุณวรรษมน จันทร์สำอางค์  คุณภูมินทร์ เล็กมณี และ คุณพศวัฒน์ จุมปา บรรยายให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภคที่พึงทราบ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ศูนย์โชติเวช

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter