โครงการสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อ “โฆษ CONTENT”

Posted Posted in News

นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ […]

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.0

Posted Posted in News

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.0 โดยการนํารถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านอุตสาหกรรม […]

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล […]

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง

Posted Posted in News

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง […]

สถาปัตยฯ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา “Disruptive Technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

Posted Posted in News

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “Disruptive […]

ราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร […]

ราชมงคลพระนคร เข้าเฝ้ารับเสด็จและรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

Posted Posted in News

  ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]