News

มทร.พระนคร เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำรวจปัญหาชุมชนเกาะเกร็ด ยกระดับสินค้าเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด และกลุ่มชุมชนในตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้การดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ของศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมเพื่อดำเนินโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว มี ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร พร้อมด้วยอาจารย์และนักวิจัยจาก 9 คณะ ร่วมกันประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา สำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชนในตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหาในการพัฒนาสินค้าหรือบริการร่วมกัน เพื่อนำผลไปขยายในเชิงพาณิชย์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนต่อไป และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและมหาวิทยาลัยอีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter