News

เปิดแผนพัฒนามทร.พระนคร อธิการวางเป้ายกระดับการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร จัดโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามทร.พระนคร กิจกรรมที่ 2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (RMUTP RETREAT) และการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามทร.พระนคร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมรับฟัง สำหรับในช่วงเช้าเป็นการบรรยายทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ โดยดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี นอกจากนี้ยังได้มีนำเสนอแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสังคมเมืองสมัยใหม่ (Urbantech University) และมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ในอนาคต โดยรศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา ดร.พรมณี ขำเลิศ และว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ อุดมเดชะ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผน ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมระดมความคิด

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานการพัฒนากำลังคนของประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าตามนโยบายเร่งด่วนที่ต้องการผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแนวหน้าในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดแผนวิสัยทัศน์ในอีก 4 ปีข้างหน้า ได้แก่ 1. ตั้งเป้าสู่การเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม 9 มทร. โดยผ่านการจัดอันดับโดย Quacquarelli Symonds (QS) ซึ่งมีมาตรฐานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับโลก 2. มีงบประมาณเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 10% ต่อปี 3. บัณฑิตมีงานทำ100% และมีชื่อเสียงในสังคม นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนยกระดับงานวิจัย และพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคต ตอบโจทย์ด้านอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล อย่างไรก็ตามการทำงานจะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ของบุคลากรทุกคนที่จะช่วยกันในการพัฒนา และผลิตบัณฑิตของมทร.พระนคร ให้มีคุณภาพตอบโจทย์โลกอนาคต

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter