News

มทร.พระนคร ร่วมโชว์ผลงาน ในรายการ On the Way

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร. ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร สนับสนุนการถ่ายทำรายการ “ออนเดอะเวย์ : On the Way” ผลิตโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ โดย รศ.(พิเศษ) ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นพิธีกรหลัก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 และ ช่อง Youtube ของ อว. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติกมล ล่าทา หรือ ตุ้ย AF ศิษย์เก่า มทร.พระนคร ร่วมเป็นดารารับเชิญ เพื่อย้อนความทรงจำ คืนสู่เหย้ากลับเข้ารั้วมหาวิทยาลัย พร้อมปฏิบัติภารกิจที่เป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จากความทรงจำที่ประทับใจ ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมโชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์ที่มาจากการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ นวัตกรรมที่ทันสมัยของอาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดย ดร.ศรัณย์ จันทร์แก้ว เป็นผู้นำเสนอ นวัตกรรมและงานวิจัย ในการถ่ายทำรายการอีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter