News

มทร.พระนคร ส่งมอบนวัตกรรมไกด์อัจฉริยะพร้อมใช้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

มทร.พระนคร  ส่งมอบนวัตกรรมไกด์อัจฉริยะพร้อมใช้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  ของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565  ดร.ชลากร  อุดมรักษาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมด้วย  ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีไกด์อัจฉริยะในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม และทีมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รายงานผลการสังเคราะห์ผลผลิต และส่งมอบนวัตกรรม โครงการฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารแผนงานวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่  ศาสตราจารย์ ดร. เทิดชาย ช่วยบำรุง  คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช  และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ในนามเครือข่ายราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และทีมจัดการกลาง มทร.ศรีวิชัย  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า ประเมินและตรวจผลผลิตงานวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมี ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ หน่วยงานภาครัฐบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลวิจัย เพื่อให้ผลประโยชน์วิจัยเกิดการนำไปปรับใช้จริงในพื้นที่ และพัฒนาต่อไปในอนาคต

ในโอกาสนี้ทีมวิจัยได้เปิดตัวและส่งมอบงานวิจัย “Samut Songkhram smart guide”   ระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีไกด์อัจฉริยะพร้อมใช้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  โดยนักท่องเที่ยวสามารถสแกนผ่าน QR CODE บนแผ่นป้าย "ไกด์น้องมะพร้าว"  ซึ่งจะเป็นการบอกเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เกี่ยวข้องทั้ง  3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเกษตรและผลไม้เมืองสมุทร  เส้นทางอาหารทะเลชายฝั่งของดีแม่กลอง  และเส้นทางขนมหวาน   ของชุมนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ และชุมชนบ้านบางพลับ   โดยในอนาคตภาครัฐ และชุมชนท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดการดูแล และพัฒนาแอปพลิเคชันอัจฉริยะนี้ร่วมกับครือข่ายกับนักวิจัย  เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter