News

4 น.ศ. มทร.พระนคร รับรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคม ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติประจำปี 2564 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวอาทิตติญา ศรีดวม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นายอนุรักษ์ เพ็ชรรัตน์ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นายกฤตเมธ รองรัตน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นางสาวสกุลกาญจน์ มณีแจ่มใส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยเป็นการมอบแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter