News

มทร.พระนคร ร่วมโชว์ผลงานวิจัย งานวันนักประดิษฐ์ (Thailand Innovators’ Day)

ดร.ศรัณย์ จันทร์แก้ว อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นำผลงาน การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบกระเป๋าสุภาพบุรุษจากผ้าทอกะเหรี่ยง จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงภายในงานวันนักประดิษฐ์ (Thailand Innovators’ Day) ประจำปี 2564-2565 ภายใต้แนวคิด วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565
ทั้งนี้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบกระเป๋าสุภาพบุรุษจากผ้าทอกะเหรี่ยง จากกลุ่มผ้าทอชุมชนพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน โดยการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย และเป็นที่น่าสนใจตามความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว จำนวน 5 รูปแบบ ได้แก่ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าทำงาน กระเป๋าเบ็ดเตล็ด กระเป๋าเงินแบบสั้น และกระเป๋าเงินแบบยาว ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นในเชิงเศรษฐกิจ ทั้งด้านวัตถุดิบ การผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การโฆษณา และกลยุทธ์ทางการตลาด

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter