News

มทร.พระนคร ร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์ กลุ่ม 9 ราชมงคล (RMUT EXPO) เดินหน้าขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร ได้รับมอบหมายจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เข้าร่วมงาน “แถลงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และผลงานสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (RMUT EXPO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสู่การเป็นกลุ่มสถาบันผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและนวัตกรเพื่อพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภายในงานมีการแถลงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์โดยอธิการบดี มทร. 9 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ พ.ศ.2566-2570 ให้เป็นแผนที่นำทาง Roadmap 5 ปี สำหรับการปรับเปลี่ยนบทบาทกลุ่มมหาวิทยาลัย และออกแบบกลไกการปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับการยกระดับและพลิกโฉมอุตสาหกรรม สังคม และชุมชนท้องถิ่น ด้วยศักยภาพของกลุ่มราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่หลากหลาย เพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต ภาคบริการ และขับเคลื่อนสังคมไปสู่การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าและคุณค่าสูง ตอบโจทย์สำคัญของประเทศในอนาคต ภายใต้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทั้ง 9 แห่ง ที่มีชื่อว่า “ONE-RMUT” นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ“การปรับเปลี่ยนบทบาทของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” โดย รศ.ดร.อุดุมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ การเสวนาหัวข้อ“การพัฒนานักปฏิบัติขั้นสูงและนวัตกร เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ” โดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. รวมถึงการเสวนาหัวข้อ“ONE RMUT” เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ พ.ศ.2566-2570 โดยผู้แทน มทร. 9 แห่ง และการเสวนาพิเศษเรื่อง “ความคาดหวังและบทบาทของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภายใต้การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา” และเรื่อง“ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ” โดยผู้แทนจากองค์กรภาคการศึกษา วิจัย นวัตกรรรมและหน่วยงานผู้ให้ทุน 12 หน่วยงาน

อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย การแสดงผลงานการเรียนการสอน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย มทร.พระนคร ได้นำผลงานจากหน่วยงาน 6 คณะ เข้าร่วมจัดแสดง ประกอบด้วย 1.หัวข้อ Digital technology ชื่อผลงาน พิพิธภัณฑ์ความจริงเสมือนอาคารนิทรรศการรัตนโกสินทร์ เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ดลพร ศรีฟ้า หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2.หัวข้อ Smart agriculture ชื่อผลงาน ต้นแบบนวัตกรรมการปลูกและผลิตกัญชามาตรฐานการแพทย์ เจ้าของผลงาน ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ และคณะ หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.หัวข้อ Wow tourism ชื่อผลงาน โครงการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีระบบไกด์อัจฉริยะในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าของผลงาน อ.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ และคณะ หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.หัวข้อ Automatic Logistic ชื่อผลงาน รถเข็นผู้ป่วยอัตโนมัติสำหรับการเคลื่อนที่ติดตามมนุษย์ เจ้าของผลงาน ดร.วิชชา อุปภัย และคณะ หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5. หัวข้อการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชื่อผลงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลละหาร จังหวัดนนทบุรี (ผลิตภัณฑ์จากผ้าบูรณาการสำหรับกลุ่มชุมชนละหาร U2T) เจ้าของผลงาน อ.มัลลิกา จงจิตต์ และคณะ หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ 6. ผลงานสหกิจศึกษา จากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 6.1 ผลงานสหกิจศึกษาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ดีเด่น เจ้าของผลงาน น.ส.อภิรดี ศรีแพงมนต์ สาขาวิชาการเงิน ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 6.2 ผลงานสหกิจศึกษาทางการการตลาดดีเด่น เจ้าของผลงาน น.ส.สิรินยา บุญทวีสกุล ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 6.3 ผลงานสหกิจศึกษาทางระบบสารสนเทศดีเด่น เจ้าของผลงาน น.ส.วาสนา เจริญสุข ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 6.4 ผลงานสหกิจศึกษาทางการจัดการดีเด่น เจ้าของผลงาน น.ส.วรินทร พึ่งโพธิ์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 6.5 ผลงานสหกิจศึกษาทางอังกฤษธุรกิจดีเด่น เจ้าของผลงาน น.ส.ชลธิชา นาคศาลา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6.ผลงานสหกิจศึกษาทางการบัญชีดีเด่น เจ้าของผลงาน นายธีระวัฒน์ ตีระรัตน์ ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter