News

สาธิตมศว องครักษ์- ม.ศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ ปี 2565

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร จัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม หรือวันแม่แห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีการประกวดใน 2 ระดับ แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานพัสตราภรณ์ผ้าไทย” และระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “ศิลป์แผ่นดิน นำท้องถิ่น เข้มแข็ง สู่สากล” ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวน 17 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอันเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย การประกวดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร และดร.อทิตา อมรลักษณานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ ห้อง Note Book มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ทั้งนี้รางวัลชนะเลิศการประกวดระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นางสาวสาริศา พรหมมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวสุพัดชา สวัสดิ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวณัฏฐณิชา บุญเต็ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และรางวัลชมเชย 2 รางวัล นายศาส์นิทัศน์ สรสิทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และนางสาวอักษรา อุปรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ์ ส่วนระดับอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนวพรรษ วิหาจันโท มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวอ๋อมคำ มลคำ มทร.พระนคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  นางสาวพุทธธิดา อินทร์ช่วย มทร.พระนคร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล นางสาว ชลิตวรรณ เลิศนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายศักรินทร์ สุยแก้ว มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โดยทั้งหมดจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ภายในงานโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม D-Hall มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter