News

ศิลปศาสตร์ ดึงนักวิชาการระดับนานาชาติให้ความรู้ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการอบรมเผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ โดยมีวิทยากรระดับนานาชาติ 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้รับความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์บทความวิชาการของตนเอง เพื่อให้สามารถนำไปตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ นอกจากนี้ยังสามารถนำบทความวิชาการดังกล่าว ไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter