News

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานตลาด กทม. เปิดเวทีเจรจาผู้ประกอบการ หารือแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงตลาดเทวราช

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผศ. กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายศุภพิพัฒน์ บัลนาลังก์ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงตลาดเทวราช เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาด และสร้างภาพลักษณ์ให้ตลาดมีความทันสมัย นอกจากนี้ยังรองรับการขยายตัวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์

ผศ.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง ราชมงคลพระนคร กับสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร (สงต.กทม) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยทั้ง 2 องค์กรจะร่วมกันพัฒนาและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตลาดเทวราชโฉมใหม่ ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประโยชน์ของผู้ค้าในตลาดในอนาคต ทั้งนี้จากการเปิดเวทีรับฟังถึงปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ต้องการจัดการในพื้นที่จากผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย และ สงต.กทม จะนำไปสรุปข้อมูลในการแก้ปัญหา และนำมาเป็นแผนงานในการดำเนินงานต่อไป อาทิ ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาความสะอาด สุขอนามัย ปัญหาน้ำเสีย ระบบระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ สภาพโครงสร้างตลาดผุพัง อากาศไม่ถ่ายเท มีกลิ่นรบกวน ทางเดินไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และหวังให้เป็นตลาดต้นแบบในการนำร่องตลาดอื่นใน กทม.ต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter