News

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “RMUTP Young Generation 2022” รูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย คุณมัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ในพิธีเปิด
การอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Young Generation 2022 รูปแบบออนไลน์
ประเดิมด้วยวิชาแรก English Preparation การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณพิชามญชุ์ ปาละธนิต หรือพี่เกรซ LivelyEnglish ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจ เข้าร่วมการอบรม กว่า 60 คน   ทั้งนี้ โครงการฯ มีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 5 – 27 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย
การพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้าน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เช่น ทักษะทางภาษา ทั้ง 3 ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี, ทักษะทางการเงินและธุรกิจ เทคนิคการสร้างแบรนด์ เทคนิคการออมและการลงทุน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการภาษี, ทักษะทางเทคโนโลยี การตัดต่อวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน
การใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเพื่อการทำงาน, และทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter