News

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมค่ายชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมค่ายชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวมัลลิกา วีระสัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หารือกับ ศ.ดร.พิชัย สดภิบาล อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดอบรมและสัมมนา มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ถึงการนำนักศึกษามทร.พระนคร เข้าร่วมทำกิจกรรมสร้างศิลปกรรมระบายสีกำแพง โรงเรียน ชุมชน ให้สวยงาม เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในชุมชนช่อสะอาด ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกัน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในชุมชน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

การจัดโครงการอบรมค่ายชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” ประจำปี 2564 มทร.พระนครได้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมใน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง โรงเรียนวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) เขตบางบอน และโรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โดยจะนำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter