News

มทร.พระนคร เผย 3 คณะยอดฮิต นักศึกษาใหม่เลือกเรียนต่อ พร้อมเปิดรับตรง รอบ 3 กว่าพันที่นั่ง

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและกำลังถูกดิสรัปชัน (Disruption) อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง รวมไปถึงเทรนด์ของตลาดแรงงาน ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตของตัวเอง โดยเฉพาะนักเรียนที่กำลังเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และตอบโจทย์กับตลาดแรงงาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติจำนวนผู้สมัครสอบระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564 ประเภท TCAS 1 TCAS 2 ประเภทโควตา รอบ 1 รอบ 2 และรอบ 3 รวมถึงประเภทรับตรง พบว่า 3 อันดับที่นักศึกษาใหม่สนใจสมัครเรียนมากที่สุด ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสุดท้ายคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ แม้คณะดังกล่าวจะได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน แต่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรด้านการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของตลาดแรงงานอยู่เสมอ และยังตอบโจทย์ความเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตได้
ผศ.สหรัตน์ กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 รวม 1,215 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 100 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 45 คน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 530 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 210 คน คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 180 คน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 90 คน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 50 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และเปิดรับนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบทีแคส (TCAS) รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 โดยรับสมัครทางเว็บไซต์ www.rmutp.a.cth เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มทร.พระนคร โทรศัพท์ 0-2665-3777 ต่อ6636 และ 6303-9

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter