Events

เพิ่มสกิลนักศึกษามทร.พระนคร รองรับทักษะอนาคต

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (The Best and The Bright student “RMUTP Young Generation) เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ตลอดจนสนองตอบต่อการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่พร้อมผลิตบัณฑิตคนเก่ง คนดี และมีความสุข อีกทั้งยังคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น จึงได้เปิดหลักสูตรการอบรมเป็น 3 ระยะฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้น ได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนาทักษะทางสังคม ในวันที่ 8-23 เมษายน 2564 หลักสูตรบริหารจัดการตนเองด้วยจิตวิทยา , การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล , การพัฒนาบุคลิกภาพ , The Power of Public Speaking ระยะที่ 2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในวันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน , ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ,  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) , ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร , ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร , เงินทองต้องวางแผน , ตัดต่อคลิปง่ายๆด้วยตัวเอง ,  Microsoft office เพื่อการทำงาน

ผศ.ศรัทธา กล่าวต่อว่า สุดท้ายระยะที่ 3 การพัฒนาทักษะอาชีพ ในวันที่ 18 -25 พฤษภาคม 2564 หลักสูตร Home Bakery ทำได้ง่ายที่บ้านเรา ,  ศิลปะการทำกาแฟ ขั้นพื้นฐาน Basic Barista ,  วุ้นกะทิแฟนซี ,  การทำเทียนหอม จากไขถั่วเหลือง (soy wax) และสบู่แฮนด์เมดสไตล์เกาหลี ,  การทำการตลาดผ่าน Influencer , I will be a Creator ฉันจะเป็น YouTube ซึ่งทุกหลักสูตรได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ อย่างไรก็ตามเมื่อนักศึกษาเรียนจบในแต่ละหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรอีกด้วย สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยศึกษา มทร.พระนคร หรือwww.rmutp.ac.th

สุดท้ายปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครนักศึกษาคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 เมษายน 2564  ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th  และชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6303 – 9 และ 6636

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter