News

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองคลัง สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารงาน และด้านสวัสดิการบุคลากร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์ประสิทธิ์ แพงเพชร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ยอุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ฉวีวรรณ/ข่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter