News

ผู้บริหาร ราชมงคลพระนคร สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd. (Dobot) พร้อมเยี่ยมชมโรงงานรถยนต์ไฟฟ้า BYD

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาจารย์ธีรเชษฐ์ แพ่งธีระสุขมัย ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เดินทางเยี่ยมชมบริษัท Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd. (Dobot) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BYD และโรงงานเกี่ยวกับการขนส่งทางราง เพื่อติดตามและศึกษาเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของจีน ณ เมือง Shenzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤษภาคม 2567

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd. (Dobot) โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัย กับบริษัท ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติและพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน นอกจากนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม Guangdong AIB Polytechnic College เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและประชุมหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือในอนาคตร่วมกัน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตามการลงนามความร่วมมือ และการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในอนาคต

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter